CASA LA JOYA
 

HUURVOORWAARDEN

Je bent van harte welkom om in appartement te verblijven en we hopen dat het verblijf heel plezierig zal verlopen.

Wij zijn erg trots en zuinig op ‘Casa La Joya’ (wat kleinood betekent) en hebben er alles aan gedaan om het verblijf daar zo comfortabel mogelijk te maken. We vragen jou en overige gebruikers dan ook om voor het reserveren en boeken de voorwaarden in te zien en hiermee vooraf mee in te stemmen. Het appartement is onderdeel van een VVE met bijbehorende huisregels. Deze hebben we waar nodig overgenomen in bijgevoegde voorwaarden. De annuleringsvoorwaarden  zijn opgesteld volgens de huidige voorwaarden van de ANVR (de branchevereniging voor reisorganisaties in Nederland) 

TOEPASSING
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  de vakantiewoning “La Joya” staande en gelegen in:
Urbanizacion Las Terrazas de Santa Maria Golf,
Paseo del Golf
Bloque 1, Puerta 1B, Apt. 2A
29604 Las Chapas - Marbella,
MALAGA


In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van het appartement.
Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Artikel 11 - Toepasselijk recht
Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
RESERVERINGEN
Personen die 21 jaar of ouder zijn kunnen en reservering maken. Bij een reservering moeten in ieder geval 2 (mede)huurders 25 jaar of ouder zijn.
Nadat je hebt gereserveerd, ontvang je van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Wij verzoeken je deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons te melden. Indien je binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging hebt gehad, vragen wij je om direct contact op te nemen.
Voor de inschrijving bij de Registro del Servicio Territorial de Turismo, hebben wij van iedere huurder/medebewoner een kopie van een paspoort of ID nodig. (Gebruik hiervoor de app; kopie ID van de rijksoverheid)
Tussen ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan je hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van het vakantieappartement voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.


HUURSOM
Onder de totale huursom wordt verstaan:
-de huursom van het appartement inclusief het gebruik van keuken-, bed- bad en strandlinnen
-(normaal) verbruik van water- en elektriciteit
-airconditioning: 50kW per week (kosten meerverbruik van de airconditioning €0,20 per kW).
(voor een verblijf tot 3 weken)
-Verplichte eindschoonmaakkosten
-Borg

BETALING

Betalingen dienen per bank te geschieden. 25% van de huursom moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldoen. Het resterende factuurbedrag van 75% dien je een maand voor de aankomstdatum te hebben voldaan.
Indien je reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum, moet bij ontvangst van de factuur het volledige factuurbedrag inclusief de borgsom ineens worden voldaan onder vermelding van het factuur nummer. Door het voldoen van een (deel)betaling bevestig je de huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
Bij niet tijdige betaling ben je na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.
BORGSOM
Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 300.-, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord. De borg zullen wij inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder ‘als een goed huurder’ en degenen die de huurder vergezellen. De borgsom dient, zoals eerder beschreven, samen met de (eerste) betaling te worden voldaan.
De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 10 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening.
Het appartement wordt na je vertrek schoongemaakt en tegelijkertijd gecontroleerd, het is daarom helaas niet mogelijk de borg contant terug te betalen op het moment van uitcheck.
Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons middels deze restitutie niet teniet gedaan. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om je voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.
WIJZIGINGEN
Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zullen wij uiteraard ons uiterste best doen daaraan te voldoen. Mocht dit echter in geding komen met een andere verhuurperiode kunnen wij deze wijziging niet accepteren. Als de verschuiving inhoudt dat een andere seizoentarief geldt zullen wij de extra kosten factureren.
Indien huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfperiode wijzigt naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld bij het hoofdstuk annuleringen. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.
In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.


ANNULERING
Deze zijn opgesteld naar de huidige voorwaarden zoals ook toegepast bij de ANVR (de branchevereniging voor reisorganisaties in Nederland)
Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling maar niet meer dan 35% van de huursom;
* Bij annulering vanaf de 42e kalender dag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de huursom;
* Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de huursom;
* Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de huursom;
* Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de huursom;
* Bij annulering vanaf de 5e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de huursom;
* Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige huursom
Indien je binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden uiteraard gerestitueerd.
Bij vertrek eerder dan de afgesproken datum wordt geen restitutie van de huursom gedaan.


REIS & ANNULERINGSVERZEKERING
Er is geen recht op teruggaaf van de totale reissom indien je vanwege overmacht zoals o.a. natuurrampen, ziekten, virussen etc. niet naar Spanje en/of je appartement kunt afreizen. Indien deze situatie zich voordoet binnen 42 dagen voor aankomst, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven. Wij adviseren je een goede reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.


INCHECKEN/ SLEUTELONTVANGST
Op de dag van aankomst kun je in principe vanaf 15:00 uur gebruik maken van het appartement. Waar mogelijk zullen we flexibele in- en uitchecktijden hanteren. Neem s.v.p. tijdig contact op in geval van vroege aankomst, laat vertrek, of gewijzigde vliegtijden tijdens je verblijf. We zullen dan contact opnemen met sleutelservice en schoonmaakdienst om alles zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
De sleutel van het appartement wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld en blijft ons eigendom. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutels of door buitensluiting  zullen wij de kosten op de huurder verhalen. Uiteraard is het niet toegestaan de sleutel(s) te dupliceren.
SCHOONMAAK
Het appartement wordt bij aankomst schoon opgeleverd. Ben je niet tevreden over de kwaliteit hiervan dan horen wij dit graag direct zodat we het kunnen oplossen. Tijdens je verblijf zal het niet worden schoongemaakt. Mocht je een tussentijdse schoonmaak wensen dan horen we dit graag tijdig.
Wanneer je 8 nachten of meer in het appartement verblijft wordt het bad &bedlinnen 1x verschoond (bij lange termijn verhuur in overleg)


AANSPRAKELIJKHEID
De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het appartement, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden je dan ook aan bij aankomst in ons appartement om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en, indien je schade of gebreken constateert, deze direct te melden.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in het appartement. Wij kunnen tevens niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden. Hier geldt het advies een goede reisverzekering af te sluiten.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten in het gebouw of de directe omgeving daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, vragen we je ons hiervan direct in kennis te stellen zodat wij dit z.s.m. kunnen oplossen.
OVERMACHT
Overmacht aan de zijde van de verhuurder bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil. Daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


MAXIMALE BEZETTING
Ons appartement is goedgekeurd voor een verblijf van 4 personen van 4jr en ouder en 1 kind (tot 4jr). Om een boete, het niet verzekerd zijn bij calamiteiten en het kwijtraken van onze licentie, te voorkomen zullen wij bij overschrijding van het maximale toegestane aantal personen helaas genoodzaakt zijn de extra personen de toegang tot het appartement te ontzeggen.
CHECK OUT EN EINDSCHOONMAAK
Op de dag van vertrek vragen we je om uiterlijk om 10:00 uur het appartement te verlaten. We willen je vragen om:
-De koelkast/vriezer leeg achter te laten, de kussens van het tuinmeubilair binnen te zetten en ramen    en alle deuren (ook die naar het terras) op slot te doen.
-De gordijnen te sluiten en stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact te halen.
-Vuilnisbakken te legen, of in ieder geval buitenshuis in de buitenplaatsje achter de keuken te zetten. (bij makelaardij Keller Williams is een afvalpunt)
-Eventuele breuk en/of schade graag melden zodat wij voor vervanging kunnen zorgen.
-De sleutels en de afstandsbediening voor de parkeergarage kun je afgeven bij de sleutelhouder.


ROKEN
Het is niet toegestaan om in het appartement en het gebouw (inclusief parkeergarage, gangen en lift) te roken. Roken is alleen toegestaan op het buitenterras aan de voorzijde.
INVENTARIS
Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur is niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor de maaltijd buiten.
WASSEN
Mocht je tijdens je verblijf behoefte hebben aan extra linnengoed laat het dan s.v.p. weten. De wasmachine staat uiteraard vrij ter gebruik. We willen je vragen om niet zelf de witte badhanddoeken te wassen om kleurverschil te voorkomen. Was drogen kan op het droogrek in de wasruimte achter de keuken. Het is niet toegestaan om wasgoed/strandlakens zichtbaar op/over het terras aan de voorzijde te drogen te hangen. Strandlakens vind je in de garderobekasten.
PARKEREN
Het complex biedt 1 overdekte parkeerruimte (no.11). Je kunt hier kosteloos gebruik van maken. Aan de sleutelbos zit een zwarte plastic sleutel waarmee je de garagedeur opent in het kastje bovenaan de oprit. Bij het uitrijden vind je op de linker pilaar bij de uitgang een drukknop om de deur te openen. De deur sluit vanzelf.
Het is uiteraard niet toegestaan op vrije plekken van andere bewoners te parkeren. Buiten het gebouw zijn voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar voor een eventuele 2e auto.
BERGING
In de berging op de begane grond (met de lift naar -1, rechts af, laatste deur aan de linkerzijde, no.11) vind je o.a. opklapbare strandstoelen, een strandparasol, tennisrackets en strandspeelgoed. Hier vind je ook 2 golfsets waar je gratis gebruik van mag maken. Bij verlies/beschadiging van deze golfsets zal aanspraak op de borg worden gedaan.
BBQ
In de berging (of op het terras) vind je een (houtskool) BBQ. Let op in droge periodes! In verband met het gevaar op bosbranden is het dan verboden open vuur of BBQ te gebruiken.
ZWEMBAD
Het complex beschikt over 2 zwembaden waar je kosteloos gebruik van kunt maken. Het (dichtstbijzijnde) zwembad vind je in de gemeenschappelijke tuin na 70M aan de rechterzijde vanuit de entreepoort. Hier zijn ook ligbedden beschikbaar. Deze kunnen niet worden gereserveerd of met een handdoek bezet worden gehouden. Er zijn meer dan voldoende ligbedden beschikbaar, ook in het hoogseizoen. Verderop in de tuin is nog een zwembad met een kinderbad die je kunt gebruiken. Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar het zwembad en er mag ook niet gebarbecued worden. Gelieve alleen de gekleurde strandlakens mee te nemen naar het zwembad (en het strand). De witte badhanddoeken zijn alleen voor gebruik in het appartement. Gebruik van het zwembad is op eigen risico.
VEILIGHEID
Casa La Joya beschikt over alle veiligheidsvereisten waaronder o.a. een vluchtplan, brandblusser, branddeken, EHBO set en een klachtenboek "libro de quejas". Deze vind je  in de kast in de huiskamer van het appartement. Uiteraard stellen we het op prijs direct te horen als je iets niet volgens afspraak aantreft zodat we alles in het werk kunnen stellen dit z.s.m. op te lossen.


 


 

 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn